slider-img

بخش تحقیقات زیست‌شناسی سامانه‌ها

بخش تحقیقات زیست‌شناسی‌سامانه‌ها، با تکیه بر دانش و فناوری‌های نوین مبتنی بر تلفیق داده های اُمیکس، بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی، به مطالعه در زمینه‌های مختلف مولکولی، ژنتیکی و زیست‌شناختی مرتبط با فهم دقیق سیستم‌های زنده و تعامل آن‌ها با محیط در محصولات کشاورزی می پردازد. راهبرد اصلی این بخش با تکیه بر گروه تحقیقاتی متخصص و کارآمد در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی سامانه‌ها، برخورداری از امکانات آزمایشگاهی پیشرفته و دسترسی به بانک‌های ژنی و زیستی، انجام تحقیقات مبنایی و کاربردی در زمینه برنامه‌های اصلاح مولکولی، افزایش تحمل به تنش‌های غیر زیستی و زیستی، بهبود بهره‌وری تولید محصولات و نهاده های کشاورزی، از طریق توسعه دانش بومی و ایجاد راهکارهای فناورانه است. به کارگیری روش‌های نوین اصلاح مولکولی در محصولات کشاورزی، از طریق شناخت ساختار و عملکرد ژن‌ها و توسعه روش‌های دقیق در راستای بهبود کمی و کیفی تولید، افزایش تحمل به تنش‌های زیستی و غیر زیستی، انجام تحقیقات کاربردی در زمینه تولید مواد با ارزش افزوده بالا مانند آنزیم‌های مورد استفاده در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی، از طریق ‌تلفیق دانش ژنتیک، مهندسی متابولیک، پروتئومیکس و بیوانفورماتیک و استقرار، توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل کلان داده‌های کشاورزی با هدف مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیندها و مکانیسم های پیچیده زیستی از مهمترین ماموریت‌های این بخش می‌باشد.

​​​​​

پروژه‌ها


دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV

دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV

دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV

دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV

دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV

دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV

دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV

دکتر شهره آریائی‌نژاددکتر شهره آریائی‌نژاد-img

دکتر شهره آریائی‌نژاد

دکتر شهره آریائی‌نژاد

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر شهره آریائی‌نژاددکتر شهره آریائی‌نژاد-img

دکتر شهره آریائی‌نژاد

دکتر شهره آریائی‌نژاد

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر محسن مردیدکتر محسن مردی-img

دکتر محسن مردی

دکتر محسن مردی

رئیس پژوهشگاه

026-3208282

CV

دکتر محسن مردیدکتر محسن مردی-img

دکتر محسن مردی

دکتر محسن مردی

رئیس پژوهشگاه

026-3208282

CV

دکتر محسن مردیدکتر محسن مردی-img

دکتر محسن مردی

دکتر محسن مردی

رئیس پژوهشگاه

026-3208282

CV

دکتر محسن مردیدکتر محسن مردی-img

دکتر محسن مردی

دکتر محسن مردی

رئیس پژوهشگاه

026-3208282

CV

دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV

دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV

دکتر شهره آریائی‌نژاددکتر شهره آریائی‌نژاد-img

دکتر شهره آریائی‌نژاد

دکتر شهره آریائی‌نژاد

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
 • مدیریت

  دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

  دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

  دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

  رئیس بخش

  026-32703536

  CV
  مهندس منظر حیدریمهندس منظر حیدری-img

  مهندس منظر حیدری

  مهندس منظر حیدری

  مسئول آزمایشگاه

  026-32703536

 • اعضای هیات علمی

  دکتر محسن مردیدکتر محسن مردی-img

  دکتر محسن مردی

  دکتر محسن مردی

  رئیس پژوهشگاه

  026-3208282

  CV
  دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

  دکتر محمدرضا غفاری

  دکتر محمدرضا غفاری

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
  دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

  دکتر زهرا سادات شبر

  دکتر زهرا سادات شبر

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
  دکتر شهره آریائی‌نژاددکتر شهره آریائی‌نژاد-img

  دکتر شهره آریائی‌نژاد

  دکتر شهره آریائی‌نژاد

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
  دکتر محمدعلی ابراهیمیدکتر محمدعلی ابراهیمی-img

  دکتر محمدعلی ابراهیمی

  دکتر محمدعلی ابراهیمی

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
 • کارشناسان

  مهندس لاله کریمی‌فرسادمهندس لاله کریمی‌فرساد-img

  مهندس لاله کریمی‌فرساد

  مهندس لاله کریمی‌فرساد

  کارشناس آزمایشگاه

  02632703536

  دکتر مهربانو کاظمی‌الموتیدکتر مهربانو کاظمی‌الموتی-img

  دکتر مهربانو کاظمی‌الموتی

  دکتر مهربانو کاظمی‌الموتی

  کارشناس آزمایشگاه

  026-32703536

  CV
  مهندس لیلا پورهنگمهندس لیلا پورهنگ-img

  مهندس لیلا پورهنگ

  مهندس لیلا پورهنگ

  کارشناس آزمایشگاه

  026-32703536

  مهندس مهناز عروجلومهندس مهناز عروجلو-img

  مهندس مهناز عروجلو

  مهندس مهناز عروجلو

  کارشناس آزمایشگاه

  026-32703536

  دکتر ریحانه عسگرپوردکتر ریحانه عسگرپور-img

  دکتر ریحانه عسگرپور

  دکتر ریحانه عسگرپور

  کارشناس آزمایشگاه

  02632703536

  مهندس سیدعلی میربابائیمهندس سیدعلی میربابائی-img

  مهندس سیدعلی میربابائی

  مهندس سیدعلی میربابائی

  کارشناس آزمایشگاه

  026-32703536

  CV
  دکتر راحله میردارمنصوریدکتر راحله میردارمنصوری-img

  دکتر راحله میردارمنصوری

  دکتر راحله میردارمنصوری

  کارشناس آزمایشگاه
  دکتر مریم فارسیدکتر مریم فارسی-img

  دکتر مریم فارسی

  دکتر مریم فارسی

  کارشناس آزمایشگاه

  026-32703536

 • همکاران پیشین

تماس با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیلsbd@abrii.ac.ir تماس بگیرید