slider-img

بخش تحقیقات مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

در این بخش ضمن توجه کامل به سلامت مردم و ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، از فناوری‌های پیشرفته مهندسی ژنتیک برای حل مشکلات اساسی کشاورزی و کمک به امنیت غذایی کشور استفاده می‌شود. در این راستا تولید محصولات گیاهی تراریخته (سویا، پنبه، کلزا) مقاوم به آفات و بیماری‌ها، متحمل به تنش‌های غیرزیستی (خشکی، شوری، سرما)، مقاوم به علف‌کش، و همچنین بهبود کیفیت و کمیت آنها در دستور کار قرار دارد. نسل جدید فناوری مهندسی ژنتیک یعنی ویرایش ژنی و بویژه CRISPR/Cas برای ایجاد جهش‌های دقیق و هدفمند در ژن‌ها و یا درج دقیق تراژن‌ها در ژنوم گیاهان از جمله فناوری‌های نوظهوری است که در این بخش برای اصلاح گیاهان استفاده می‌شود. مطالعات ایمنی زیستی با هدف ارزیابی سلامت غذایی و زیست‌محیطی محصولات حاصل از فناوری‌های مهندسی ژنتیک از جمله دیگر وظایف این بخش است.

 

پروژه‌ها


دکتر حسن رهنمادکتر حسن رهنما-img

دکتر حسن رهنما

دکتر حسن رهنما

رئیس بخش

026-32703536

CV

دکتر حسن رهنمادکتر حسن رهنما-img

دکتر حسن رهنما

دکتر حسن رهنما

رئیس بخش

026-32703536

CV

دکتر حسن رهنمادکتر حسن رهنما-img

دکتر حسن رهنما

دکتر حسن رهنما

رئیس بخش

026-32703536

CV

دکتر پژمان آزادیدکتر پژمان آزادی-img

دکتر پژمان آزادی

دکتر پژمان آزادی

قائم‌مقام‌پژوهشگاه در امورفناوری

026-32700954

CV

دکتر پژمان آزادیدکتر پژمان آزادی-img

دکتر پژمان آزادی

دکتر پژمان آزادی

قائم‌مقام‌پژوهشگاه در امورفناوری

026-32700954

CV

دکتر پژمان آزادیدکتر پژمان آزادی-img

دکتر پژمان آزادی

دکتر پژمان آزادی

قائم‌مقام‌پژوهشگاه در امورفناوری

026-32700954

CV

دکتر پژمان آزادیدکتر پژمان آزادی-img

دکتر پژمان آزادی

دکتر پژمان آزادی

قائم‌مقام‌پژوهشگاه در امورفناوری

026-32700954

CV

دکتر مطهره محسن پوردکتر مطهره محسن پور-img

دکتر مطهره محسن پور

دکتر مطهره محسن پور

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر کتایون زمانیدکتر کتایون زمانی-img

دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر کتایون زمانیدکتر کتایون زمانی-img

دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر کتایون زمانیدکتر کتایون زمانی-img

دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV

دکتر سید الیاس مرتضویدکتر سید الیاس مرتضوی-img

دکتر سید الیاس مرتضوی

دکتر سید الیاس مرتضوی

عضو هیات علمی
 • مدیریت

  دکتر حسن رهنمادکتر حسن رهنما-img

  دکتر حسن رهنما

  دکتر حسن رهنما

  رئیس بخش

  026-32703536

  CV
  مهندس محمدرضا شمس سروشکمهندس محمدرضا شمس سروشک-img

  مهندس محمدرضا شمس سروشک

  مهندس محمدرضا شمس سروشک

  مسئول آزمایشگاه

  026-32703536

 • اعضای هیات علمی

  دکتر پژمان آزادیدکتر پژمان آزادی-img

  دکتر پژمان آزادی

  دکتر پژمان آزادی

  عضو هیات علمی

  02632703536

  دکتر مطهره محسن پوردکتر مطهره محسن پور-img

  دکتر مطهره محسن پور

  دکتر مطهره محسن پور

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
  دکتر سید الیاس مرتضویدکتر سید الیاس مرتضوی-img

  دکتر سید الیاس مرتضوی

  دکتر سید الیاس مرتضوی

  عضو هیات علمی
  دکتر کتایون زمانیدکتر کتایون زمانی-img

  دکتر کتایون زمانی

  دکتر کتایون زمانی

  عضو هیات علمی

  026-32703536

  CV
 • کارشناسان

  دکتر رسول امیریاندکتر رسول امیریان-img

  دکتر رسول امیریان

  دکتر رسول امیریان

  محقق غیر هیات علمی

  02632703536

  مهندس سیدمحمد موسوی پاکزادمهندس سیدمحمد موسوی پاکزاد-img

  مهندس سیدمحمد موسوی پاکزاد

  مهندس سیدمحمد موسوی پاکزاد

  کارشناس آزمایشگاه

  026-32703536

  مهندس آزاده ایران‌نژادمهندس آزاده ایران‌نژاد-img

  مهندس آزاده ایران‌نژاد

  مهندس آزاده ایران‌نژاد

  کارشناس آزمایشگاه

  026-32703536

  مهندس خدیجه مسلم‌نژادمهندس خدیجه مسلم‌نژاد-img

  مهندس خدیجه مسلم‌نژاد

  مهندس خدیجه مسلم‌نژاد

  کارشناس آزمایشگاه

  026-32703536

  مهندس شکوفه دست‌نشانمهندس شکوفه دست‌نشان-img

  مهندس شکوفه دست‌نشان

  مهندس شکوفه دست‌نشان

  کارشناس آزمایشگاه

  02632703536

  CV
  دکتری سمیرا کهکدکتری سمیرا کهک-img

  دکتری سمیرا کهک

  دکتری سمیرا کهک

  کارشناس مهندسی ژنتیک

  02632703536

  CV
  مهندس نسرین سلطانی‌نژادمهندس نسرین سلطانی‌نژاد-img

  مهندس نسرین سلطانی‌نژاد

  مهندس نسرین سلطانی‌نژاد

  کارشناس آزمایشگاه
  مهندس الهه معتمدمهندس الهه معتمد-img

  مهندس الهه معتمد

  مهندس الهه معتمد

  کارشناس آزمایشگاه
  دکتری محسن نوروزیدکتری محسن نوروزی-img

  دکتری محسن نوروزی

  دکتری محسن نوروزی

  کارشناس آزمایشگاه
 • همکاران پیشین

  شادروان دکتر بهزاد قره‌یاضیشادروان دکتر بهزاد قره‌یاضی-img

  شادروان دکتر بهزاد قره‌یاضی

  شادروان دکتر بهزاد قره‌یاضی

  عضو هیات علمی
  دکتر علی‌محمد شکیبدکتر علی‌محمد شکیب-img

  دکتر علی‌محمد شکیب

  دکتر علی‌محمد شکیب

  عضو هیات علمی - بازنشسته

تماس با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ایمیلge@abrii.ac.ir تماس بگیرید