فراخوان و فرصت ویژه برای شرکت های فعال در حوزه زیست فناوری