بخش تحقیقات زیست‌شناسی سامانه‌ها

دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
2دانشجوی دکتری/ 2دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر محسن مردیدکتر محسن مردی-img

دکتر محسن مردی

دکتر محسن مردی

رئیس پژوهشگاه

026-3208282

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر محسن مردیدکتر محسن مردی-img

دکتر محسن مردی

دکتر محسن مردی

رئیس پژوهشگاه

026-3208282

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر محسن مردیدکتر محسن مردی-img

دکتر محسن مردی

دکتر محسن مردی

رئیس پژوهشگاه

026-3208282

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر محمد امین حجازیدکتر محمد امین حجازی-img

دکتر محمد امین حجازی

دکتر محمد امین حجازی

رئیس پژوهشکده

041-33322625

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
2دانشجوی دکتری/ 2دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
2دانشجوی دکتری/ 2دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر محمدعلی ابراهیمیدکتر محمدعلی ابراهیمی-img

دکتر محمدعلی ابراهیمی

دکتر محمدعلی ابراهیمی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر محمدعلی ابراهیمیدکتر محمدعلی ابراهیمی-img

دکتر محمدعلی ابراهیمی

دکتر محمدعلی ابراهیمی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر محمدرضا غفاریدکتر محمدرضا غفاری-img

دکتر محمدرضا غفاری

دکتر محمدرضا غفاری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1- دانشجوی دکتری
دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری

بخش تحقیقات مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

دکتر حسن رهنمادکتر حسن رهنما-img

دکتر حسن رهنما

دکتر حسن رهنما

رئیس بخش

026-32703536

CV
2 دانشجوی دکتری
دکتر پژمان آزادیدکتر پژمان آزادی-img

دکتر پژمان آزادی

دکتر پژمان آزادی

قائم‌مقام‌پژوهشگاه در امورفناوری

026-32700954

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر کتایون زمانیدکتر کتایون زمانی-img

دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد/ 1دانشجوی دکتری
دکتر کتایون زمانیدکتر کتایون زمانی-img

دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد/ 1دانشجوی دکتری

بخش تحقیقات کشت بافت وسلول

دکتر رضا ضرغامیدکتر رضا ضرغامی-img

دکتر رضا ضرغامی

دکتر رضا ضرغامی

رئیس بخش

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر مهران عنایتی شریعت‌پناهیدکتر مهران عنایتی شریعت‌پناهی-img

دکتر مهران عنایتی شریعت‌پناهی

دکتر مهران عنایتی شریعت‌پناهی

معاون امور پژوهشی

026-32700954

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر مهران عنایتی شریعت‌پناهیدکتر مهران عنایتی شریعت‌پناهی-img

دکتر مهران عنایتی شریعت‌پناهی

دکتر مهران عنایتی شریعت‌پناهی

معاون امور پژوهشی

026-32700954

CV
1 دانشجوی دکتری

بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی

دکتر پریسا کوبازدکتر پریسا کوباز-img

دکتر پریسا کوباز

دکتر پریسا کوباز

رئیس بخش

026-32700954

CV
1دانشجوی دکتری/1دانشجوی کارشناسی ارشد

بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانیدکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی-img

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانیدکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی-img

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر مریم موسیونددکتر مریم موسیوند-img

دکتر مریم موسیوند

دکتر مریم موسیوند

رئیس بخش

02632703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 2دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر مریم موسیونددکتر مریم موسیوند-img

دکتر مریم موسیوند

دکتر مریم موسیوند

رئیس بخش

02632703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر مریم موسیونددکتر مریم موسیوند-img

دکتر مریم موسیوند

دکتر مریم موسیوند

رئیس بخش

02632703536

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر مریم هاشمیدکتر مریم هاشمی-img

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر مریم هاشمیدکتر مریم هاشمی-img

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر مریم هاشمیدکتر مریم هاشمی-img

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر حسین قنواتیدکتر حسین قنواتی-img

دکتر حسین قنواتی

دکتر حسین قنواتی

عضو هیئت علمی

026-32703536

CV
3 دانشجوی دکتری/ 3 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر مرتضی ابراهیمیدکتر مرتضی ابراهیمی-img

دکتر مرتضی ابراهیمی

دکتر مرتضی ابراهیمی

عضو هیات علمی

031-42235858

CV
1 دانشجوی دکتری

بخش تحقیقات نانوتکنولوژی

دکتر آمنه ناصریدکتر آمنه ناصری-img

دکتر آمنه ناصری

دکتر آمنه ناصری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر آمنه ناصریدکتر آمنه ناصری-img

دکتر آمنه ناصری

دکتر آمنه ناصری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد/ 1 دانشجوی دکتری
دکتر آمنه ناصریدکتر آمنه ناصری-img

دکتر آمنه ناصری

دکتر آمنه ناصری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ 1 دانشجوی دکتری
دکتر الهه معتمدی سدهدکتر الهه معتمدی سده-img

دکتر الهه معتمدی سده

دکتر الهه معتمدی سده

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی دکتری
دکتر داریوش داودیدکتر داریوش داودی-img

دکتر داریوش داودی

دکتر داریوش داودی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی

دکتر محمد امین حجازیدکتر محمد امین حجازی-img

دکتر محمد امین حجازی

دکتر محمد امین حجازی

رئیس پژوهشکده

041-33322625

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر بهمن پناهیدکتر بهمن پناهی-img

دکتر بهمن پناهی

دکتر بهمن پناهی

رئیس بخش میکروبیولوژی مولکولی

04133311615

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر بهمن پناهیدکتر بهمن پناهی-img

دکتر بهمن پناهی

دکتر بهمن پناهی

رئیس بخش میکروبیولوژی مولکولی

04133311615

CV
1-دانشجوی دکتری

پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت‌های ثانویه گیاهان زراعی و باغی

دکتر مرتضی ابراهیمیدکتر مرتضی ابراهیمی-img

دکتر مرتضی ابراهیمی

دکتر مرتضی ابراهیمی

عضو هیات علمی

031-42235858

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر سعید کدخداییدکتر سعید کدخدایی-img

دکتر سعید کدخدایی

دکتر سعید کدخدایی

عضو هیات علمی

031-42235858

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر سعید کدخداییدکتر سعید کدخدایی-img

دکتر سعید کدخدایی

دکتر سعید کدخدایی

عضو هیات علمی

031-42235858

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر سعید کدخداییدکتر سعید کدخدایی-img

دکتر سعید کدخدایی

دکتر سعید کدخدایی

عضو هیات علمی

031-42235858

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر احمد سبحانی نجف آبادیدکتر احمد سبحانی نجف آبادی-img

دکتر احمد سبحانی نجف آبادی

دکتر احمد سبحانی نجف آبادی

عضو هیات علمی

031-42235858

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر احمد سبحانی نجف آبادیدکتر احمد سبحانی نجف آبادی-img

دکتر احمد سبحانی نجف آبادی

دکتر احمد سبحانی نجف آبادی

عضو هیات علمی

031-42235858

CV
1 دانشجوی دکتری
دکتر احمد سبحانی نجف آبادیدکتر احمد سبحانی نجف آبادی-img

دکتر احمد سبحانی نجف آبادی

دکتر احمد سبحانی نجف آبادی

عضو هیات علمی

031-42235858

CV
1 دانشجوی دکتری
بازگشت