بخش تحقیقات زیست‌شناسی سامانه‌ها

دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
2دانشجوی دکتری/ 2دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر شهره آریائی‌نژاددکتر شهره آریائی‌نژاد-img

دکتر شهره آریائی‌نژاد

دکتر شهره آریائی‌نژاد

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر شهره آریائی‌نژاددکتر شهره آریائی‌نژاد-img

دکتر شهره آریائی‌نژاد

دکتر شهره آریائی‌نژاد

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر شهره آریائی‌نژاددکتر شهره آریائی‌نژاد-img

دکتر شهره آریائی‌نژاد

دکتر شهره آریائی‌نژاد

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر شهره آریائی‌نژاددکتر شهره آریائی‌نژاد-img

دکتر شهره آریائی‌نژاد

دکتر شهره آریائی‌نژاد

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر محسن مردیدکتر محسن مردی-img

دکتر محسن مردی

دکتر محسن مردی

رئیس پژوهشگاه

026-3208282

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر محسن مردیدکتر محسن مردی-img

دکتر محسن مردی

دکتر محسن مردی

رئیس پژوهشگاه

026-3208282

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر محسن مردیدکتر محسن مردی-img

دکتر محسن مردی

دکتر محسن مردی

رئیس پژوهشگاه

026-3208282

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
2دانشجوی دکتری/ 2دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر زهرا سادات شبردکتر زهرا سادات شبر-img

دکتر زهرا سادات شبر

دکتر زهرا سادات شبر

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
2دانشجوی دکتری/ 2دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر پریسا کوبازدکتر پریسا کوباز-img

دکتر پریسا کوباز

دکتر پریسا کوباز

رئیس بخش

026-32700954

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر حسین هداوند میرزاییدکتر حسین هداوند میرزایی-img

دکتر حسین هداوند میرزایی

دکتر حسین هداوند میرزایی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر مهرشاد زین‌العابدینیدکتر مهرشاد زین‌العابدینی-img

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

دکتر مهرشاد زین‌العابدینی

رئیس بخش

026-32703536

CV
-1 دانشجوی کارشناسی ارشد

بخش تحقیقات مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

دکتر حسن رهنمادکتر حسن رهنما-img

دکتر حسن رهنما

دکتر حسن رهنما

رئیس بخش

026-32703536

CV
2 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر حسن رهنمادکتر حسن رهنما-img

دکتر حسن رهنما

دکتر حسن رهنما

رئیس بخش

026-32703536

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر کتایون زمانیدکتر کتایون زمانی-img

دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر کتایون زمانیدکتر کتایون زمانی-img

دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد/ 1دانشجوی دکتری
دکتر کتایون زمانیدکتر کتایون زمانی-img

دکتر کتایون زمانی

دکتر کتایون زمانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد/ 1دانشجوی دکتری

بخش تحقیقات کشت بافت وسلول

دکتر رضا ضرغامیدکتر رضا ضرغامی-img

دکتر رضا ضرغامی

دکتر رضا ضرغامی

رئیس بخش

026-32703536

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد

بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی

دکتر سیدسعید پورداددکتر سیدسعید پورداد-img

دکتر سیدسعید پورداد

دکتر سیدسعید پورداد

معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی

0267-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر سیدسعید پورداددکتر سیدسعید پورداد-img

دکتر سیدسعید پورداد

دکتر سیدسعید پورداد

معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی

0267-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر سیدسعید پورداددکتر سیدسعید پورداد-img

دکتر سیدسعید پورداد

دکتر سیدسعید پورداد

معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی

0267-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر سیدسعید پورداددکتر سیدسعید پورداد-img

دکتر سیدسعید پورداد

دکتر سیدسعید پورداد

معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی

0267-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر سیدسعید پورداددکتر سیدسعید پورداد-img

دکتر سیدسعید پورداد

دکتر سیدسعید پورداد

معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی

0267-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر پریسا کوبازدکتر پریسا کوباز-img

دکتر پریسا کوباز

دکتر پریسا کوباز

رئیس بخش

026-32700954

CV
1دانشجوی دکتری/1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر پریسا کوبازدکتر پریسا کوباز-img

دکتر پریسا کوباز

دکتر پریسا کوباز

رئیس بخش

026-32700954

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر حسین هداوند میرزاییدکتر حسین هداوند میرزایی-img

دکتر حسین هداوند میرزایی

دکتر حسین هداوند میرزایی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر حسین هداوند میرزاییدکتر حسین هداوند میرزایی-img

دکتر حسین هداوند میرزایی

دکتر حسین هداوند میرزایی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر حسین هداوند میرزاییدکتر حسین هداوند میرزایی-img

دکتر حسین هداوند میرزایی

دکتر حسین هداوند میرزایی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر حسین هداوند میرزاییدکتر حسین هداوند میرزایی-img

دکتر حسین هداوند میرزایی

دکتر حسین هداوند میرزایی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر فواد مرادیدکتر فواد مرادی-img

دکتر فواد مرادی

دکتر فواد مرادی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر فواد مرادیدکتر فواد مرادی-img

دکتر فواد مرادی

دکتر فواد مرادی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر فواد مرادیدکتر فواد مرادی-img

دکتر فواد مرادی

دکتر فواد مرادی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر پریسا کوبازدکتر پریسا کوباز-img

دکتر پریسا کوباز

دکتر پریسا کوباز

رئیس بخش

026-32700954

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد

بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی

دکتر حسین قنواتیدکتر حسین قنواتی-img

دکتر حسین قنواتی

دکتر حسین قنواتی

عضو هیئت علمی

026-32703536

CV
2 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر سعید سهیلی‌ونددکتر سعید سهیلی‌وند-img

دکتر سعید سهیلی‌وند

دکتر سعید سهیلی‌وند

عضو هیات علمی

02632703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر سعید سهیلی‌ونددکتر سعید سهیلی‌وند-img

دکتر سعید سهیلی‌وند

دکتر سعید سهیلی‌وند

عضو هیات علمی

02632703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر سعید سهیلی‌ونددکتر سعید سهیلی‌وند-img

دکتر سعید سهیلی‌وند

دکتر سعید سهیلی‌وند

عضو هیات علمی

02632703536

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانیدکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی-img

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

دکتر غلامرضا صالحی‌جوزانی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر مریم موسیونددکتر مریم موسیوند-img

دکتر مریم موسیوند

دکتر مریم موسیوند

رئیس بخش

02632703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 2دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر مریم هاشمیدکتر مریم هاشمی-img

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر مریم هاشمیدکتر مریم هاشمی-img

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر مریم هاشمیدکتر مریم هاشمی-img

دکتر مریم هاشمی

دکتر مریم هاشمی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر حسین قنواتیدکتر حسین قنواتی-img

دکتر حسین قنواتی

دکتر حسین قنواتی

عضو هیئت علمی

026-32703536

CV
3 دانشجوی دکتری/ 3 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر اکرم صادقیدکتر اکرم صادقی-img

دکتر اکرم صادقی

دکتر اکرم صادقی

سـرپرست مـدیریت هماهنگی ارتباطات و اطلاعات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد

بخش تحقیقات نانوتکنولوژی

دکتر آمنه ناصریدکتر آمنه ناصری-img

دکتر آمنه ناصری

دکتر آمنه ناصری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی دکتری/ 1 دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر آمنه ناصریدکتر آمنه ناصری-img

دکتر آمنه ناصری

دکتر آمنه ناصری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد/ 1 دانشجوی دکتری
دکتر آمنه ناصریدکتر آمنه ناصری-img

دکتر آمنه ناصری

دکتر آمنه ناصری

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ 1 دانشجوی دکتری
دکتر لیلا مأمنیدکتر لیلا مأمنی-img

دکتر لیلا مأمنی

دکتر لیلا مأمنی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی ارشد
دکتر لیلا مأمنیدکتر لیلا مأمنی-img

دکتر لیلا مأمنی

دکتر لیلا مأمنی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر لیلا مأمنیدکتر لیلا مأمنی-img

دکتر لیلا مأمنی

دکتر لیلا مأمنی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی ارشد
دکتر لیلا مأمنیدکتر لیلا مأمنی-img

دکتر لیلا مأمنی

دکتر لیلا مأمنی

عضو هیات علمی

026-32703536

CV
1دانشجوی ارشد

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی

دکتر یوسف نامیدکتر یوسف نامی-img

دکتر یوسف نامی

دکتر یوسف نامی

مدیر مرکز نوآوری صنایع غذایی

041-33322625

CV
1 دانشجوی ارشد
دکتر یوسف نامیدکتر یوسف نامی-img

دکتر یوسف نامی

دکتر یوسف نامی

مدیر مرکز نوآوری صنایع غذایی

041-33322625

CV
1 دانشجوی ارشد
دکتر بهمن پناهیدکتر بهمن پناهی-img

دکتر بهمن پناهی

دکتر بهمن پناهی

رئیس بخش میکروبیولوژی مولکولی

04133311615

CV
1 دانشجوی ارشد
دکتر محمد امین حجازیدکتر محمد امین حجازی-img

دکتر محمد امین حجازی

دکتر محمد امین حجازی

رئیس پژوهشکده

041-33322625

CV
1- دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر محمد امین حجازیدکتر محمد امین حجازی-img

دکتر محمد امین حجازی

دکتر محمد امین حجازی

رئیس پژوهشکده

041-33322625

CV
1-دانشجوی کارشناسی ارشد
دکتر محمد امین حجازیدکتر محمد امین حجازی-img

دکتر محمد امین حجازی

دکتر محمد امین حجازی

رئیس پژوهشکده

041-33322625

CV
1- دانشجوی کارشناسی ارشد
بازگشت