پسا دکتری

پرورش نیروهای مجرب علمی از عمده‌ترین وظایف دستگاه‌های تحقیقاتی کشور است. بنا به اهمیت تحصیل متخصصان رشته کشاورزی در محیط تجربی و آزمایشگاه‌های تحقیقات کشاورزی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی اقدام به پرورش متخصصان رشته‌های مرتبط در مقطع پسا دکتری نموده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با معاونت پژوهشی s.ghasemzadeh@abrii.ac.ir تماس حاصل نمایید.

  

بازگشت