خدمات آزمایشگاهی-img

خدمات آزمایشگاهی

بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی

 

بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی

واحد

شرح

ردیف

نمونه

استخراج و اندازه گيري سدیم  (Flame photometer)

1

نمونه

استخراج و اندازه گيري پتاسیم  (Flame photometer)

2

نمونه

استخراج و اندازه گيري Amino acids (HPLC))

3

نمونه

استخراج و اندازه گيري قند هاي محلول (HPLC)

4

نمونه

استخراج، شناسايي و اندازه گيري ترکيبات اسانس هاي روغني (GC)

5

نمونه

استخراج و اندازه گيري اسيد هاي چرب (اشباع و غير اشباع) (GC)

6

نمونه

استخراج و اندازه گیری فنل (Spectrophotometer)

7

نمونه

استخراج و اندازه گیری کلروفیل (Spectrophotometer)

8

نمونه

استخراج و اندازه گيري نشاسته (Spectrophotometer)

9

نمونه

استخراج و اندازه گيري قند  کل محلول (Spectrophotometer)

10

نمونه

استخراج و اندازه گيري پرولين(Spectrophotometer)

11

نمونه

استخراج و اندازه گيري پروتئين محلول (Spectrophotometer)

12

نمونه محلول

تعيين و تنظيم اسيديته و قليائيت محلول (PH meter)

13

نمونه

اندازه گیری پروفایل عناصر کاتیونی (دستگاه IC )

14

نمونه

اندازه گيري کلروفيل (on site) (SPAD)

15

ساعت

فريز دراير

16

نمونه

استخراج و اندازه گیری شیرین کننده استویا فقط Reb A (HPLC)

17

نمونه

روتاری اواپراتور

18

نمونه در ساعت

بن ماری (حمام آبی) شیکردار

19

نمونه در  ساعت

سانتریقیوژ یخچال دار (زیر 11000 دور در دقیقه)

20

ساعت

سونیکیتور

21

هر راند استفاده (3 ساعت)

اتوکلاو

22

ساعت

کانسنتیتور (تغلیظ کننده با خلاء)

23

بخش تحقیقات فیزیولوژی مولکولی-img

بخش تحقیقات زیست شناسی سامانه ها

بخش تحقیقات زیست شناسی سامانه‌ها

واحد

شرح

1

نمونه

انگشت نگاری DNA مبتنی بر داده های OMICS

2

نمونه

آنالیز بیان ژن با استفاده از QPCR

3

عدد

تولید کیت های استخراج اسید نوکلئوئیک((RNA,DNA

4

 

بخش تحقیقات زیست شناسی سامانه ها-img

بخش تحقیقات کشت بافت و سلول

بخش تحقیقات کشت بافت و سلول

واحد

شرح

ردیف

نمونه

خدمات سالم سازی گیاهان باغی

1

نمونه

فلوسایتومتری

2

نمونه

تولید بذور هیبرید

3

 

بخش تحقیقات کشت بافت و سلول-img

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی (تبریز)

واحد

شرح

ردیف

نمونه

استخراج و اندازه گيري قند هاي محلول (HPLC)

1

نمونه

استخراج و اندازه گیری کلروفیل (Spectrophotometer)

2

نمونه

استخراج و اندازه گيري آنزيم پراکسيداز (Spectrophotometer)

3

نمونه

استخراج و اندازه گيري آنزيم کاتالاز (Spectrophotometer)

4

نمونه

استخراج و اندازه گيري آنزيم آسکوربات پراکسيداز (Spectrophotometer)

5

نمونه

استخراج و اندازه گيري پرولين(Spectrophotometer)

6

نمونه

استخراج و اندازه گيري پروتئين محلول (Spectrophotometer)

7

نمونه

استخراج و اندازه گيري آسکوربات (Spectrophotometer)(کل- احیاء- اکسید)

8

نمونه

استخراج و اندازه گيري غلظت H2O2 (Spectrophotometer)

9

نمونه

استخراج و تخمين ميزانMDA  (پراکسيداسيون اسيد هاي چرب) (Spectrophotometer)

10

نمونه

تعيين و تنظيم اسيديته و قليائيت محلول (PH meter)

11

نمونه

اندازه گيري هدايت روزنه اي (on site) (Prometer)

12

نمونه

اندازه گيري سطح برگ (on site) (Leaf area meter)

13

نمونه

اندازه گيري کلروفيل (on site) (SPAD)

14

نمونه

فريز دراير

15

نمونه

اندازه گيري پتانسيل اسمزي (osmometer)

16

نمونه

روتاری اواپراتور

17

نمونه

سانتریقیوژ یخچال دار (زیر 11000 دور در دقیقه)

18

نمونه

اتوکلاو

19

نمونه

شیکر انکوباتور

20

 

پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی-img

پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه و گیاهان زراعی و باغی

پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه و گیاهان زراعی و باغی

واحد

شرح

ردیف

نمونه

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

1

نمونه

الکتروفورز افقی

2

نمونه

الکتروفورز عمودی

3

نمونه

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در لحظه

4

نمونه

انتقال ژن از طریق الکتروپوریشن

5

نمونه

انتقال ژن به قارچ، باکتری، جلبک و گیاه

6

نمونه

بررسی تغییرات بیان ژن

7

نمونه

ویرایش ژنومی از طریق فناوری کریسپر

8

نمونه

انگشت نگاری از طریق نشانگرهای مولکولی

9

نمونه

تشخیص ویروس از طریق کریسپر

10

نمونه

آنالیز HPLC

11

نمونه

خشک کردن نمونه‌های گیاهی

12

نمونه

مطالعات بافت‌شناسی

13

نمونه

کشت درون شیشه بافت‌های گیاهی

14

نمونه

اجرای پروژه‌های تحقیقاتی

15

نمونه

اجرای پروژه‌های کشت درون شیشه تحت تأثیر طیف‌های نوری

16

نمونه

استریلیزاسیون محیط کشت و ابزار کشت بافت

17

نمونه

مطالعات مرتبط با سیتوژنتیک

18

نمونه

مطالعات مرتبط با مونتیتورینگ نمونه‌های بیولوژیکی

19

نمونه

مطالعات میکروسکوپی

20

نمونه

تولید ازن

21

نمونه

مطالعات مرتبط با محیط‌های کشت مایع

22

پژوهشکده بیوتکنولوژی متابولیت های ثانویه و گیاهان زراعی و باغی-img

بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی

بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی

واحد

شرح

ردیف

نمونه

اسپری درایر

1

نمونه

فریزر درایر

2

نمونه

بیوراکتور

3

نمونه

میکروسکوپ معمولی

4

نمونه

استفاده از امکانات کلکسیون میکروبی

5

نمونه

اولتراسانتریفیوژ

6

بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی-img

تماس با خدمات آزمایشگاهی

مهندس لاله کریمی‌فرسادمهندس لاله کریمی‌فرساد-img

مهندس لاله کریمی‌فرساد

مهندس لاله کریمی‌فرساد

رئیس اداره تجهیز و سفارشات

02632703536

پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری

پژوهشکده بیوتکنولوژِی جانوری

واحد

شرح

ردیف

نمونه

انگشت نگاری DNA-مبتنی بر داده های OMICS

1

نمونه

بررسی تغییرات بیان ژن

2

نمونه

فريز دراير

3

نمونه

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

4

پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری-img
بازگشت